Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Mechanika « Aktualności « Nowości w Autodesk Inventor 2016
icon
Mechanika
2015-06-16 12:40

Nowości w Autodesk Inventor 2016

Program Inventor 2016 umożliwia przełamanie ograniczeń typowych dla modelowania 3D, zapewniając spójne środowisko projektowania dla użytkownika, danych, osób i procesów związanych z wykonywaniem zadania. Od łatwych w obsłudze narzędzi do swobodnego projektowania parametrycznego oraz edycji bezpośredniej, przez skojarzone łączenie danych programu Inventor z nienatywnymi formatami CAD, po rzeczywistą integrację danych elektrycznych i mechanicznych w pojedynczym projekcie — program Inventor 2016 zapewnia lepsze niż kiedykolwiek możliwości pracy z projektem.

 

Wydajniejsza praca w środowisku z wieloma systemami CAD
Nowa technologia importowania plików z innych systemów CAD.

 • Skojarzone importowanie danych CAD z plików CATIA, SolidWorks, NX, Pro-E/Creo i Alias pozwala zachować połączenie z wybranym plikiem. Zaimportowana geometria w programie Inventor jest aktualizowana wraz ze zmianami wprowadzanymi w modelu.
 • Obsługa importowania selektywnego umożliwia odczytanie tylko tej geometrii, która jest istotna, co przyśpiesza proces importowania. Nowa karta Wybierz zawiera opcję pozwalającą określić, które obiekty mają być importowane podczas importu pliku CATIA, SolidWorks, Pro-E/Creo, NX, Alias, STEP, IGES lub Rhino.
 • Włączono obsługę wielowątkowości. Dzięki temu możliwe jest bardziej efektywne wykorzystanie przez program Inventor dostępnego sprzętu, na którym jest uruchomiony. Wynikiem tego jest zwiększona wydajność podczas pracy z plikami z innych systemów CAD.
 • Opcje importowania plików CATIA, SolidWorks, Pro-E/Creo, NX, Alias, STEP, IGES, Rhino i SAT oraz plików binarnych Parasolid zostały uproszczone i zawierają obecnie czytelne wybory dotyczące importu.

Skojarzone pliki DWG

 • Plik DWG programu AutoCAD można szybko wstawić do pliku części programu Inventor jako podkład DWG za pomocą polecenia Import na karcie Model 3D w panelu Utwórz.
 • Można dodać zależności zespołu do geometrii podkładu.
 • Użyj polecenia Rzutuj geometrię DWG w celu rzutowania geometrii DWG, polilinii, otwartych lub zamkniętych pętli i bloków DWG. Następnie można użyć elementów rzutowanego szkicu, aby utworzyć elementy modelowania.
 • Modele 3D programu Inventor oparte na geometrii DWG są aktualizowane w momencie zmiany geometrii 2D w programie AutoCAD.

Współdziałanie programów AutoCAD Electrical i Inventor

 • Nowe połączenie elektromechaniczne między programami Inventor i AutoCAD Electrical zapewnia płynną wymianę danych między projektami elektrycznymi 2D i 3D.
 • Po utworzeniu połączenia pomiędzy programem AutoCAD Electrical a zespołem programu Inventor (niedostępne w programie Inventor LT) pliki projektu stają się skojarzone — zmiany w danych projektowych wprowadzone w jednym produkcie są aktualizowane w innym w wyniku synchronizacji.
 • Polecenie Widok położenia na nowej karcie Elektromechaniczne na wstążce Zespół (niedostępnej w programie Inventor LT) w programie Inventor umożliwia wyświetlenie urządzeń i okablowania zawartych w rysunkach programu AutoCAD Electrical oraz zespołach programu Inventor.

Tworzenie kształtów

Można korzystać z wydajnych nowych poleceń i procesów roboczych w środowisku modelowania swobodnego. Oto niektóre z najważniejszych możliwości:

 • Praca z otwartymi powierzchniami lub zamkniętymi kształtami.
 • Przekształcanie istniejących powierzchni modelu w geometrie swobodne w celu wygładzenia kształtu.
 • Nowe polecenie Pogrubienie kształtu swobodnego, umożliwiające tworzenie brył i ścian skorupy oraz odsuwanie powierzchni.
 • Polecenie Rozdziel krawędzie umożliwia podział i przesuwanie segmentu bryły swobodnej.
 • Usuwanie powierzchni.

Środowisko drukowania 3D
Dodano nowe środowisko, które umożliwia umieszczenie i zorientowanie projektu w obszarze drukowania wybranej drukarki 3D. W środowisku drukowania można również zaktualizować część, która nie ma wpływu na dokument źródłowy. Po zakończeniu można wysłać wyniki do programu Print Studio lub innego oprogramowania do drukowania, aby rozpocząć drukowanie części.

Środowisko rysunku

 • Tworzenie rzutu rysunku zostało uproszczone i można używać narzędzi w obszarze projektowania.
 • Formatowanie tekstu zostało rozszerzone o nowe opcje: punktory i numerowanie, tekst przekreślony, ulepszone możliwości formatowania (wszystko wersalikami, jak nazwy własne, małe litery).
 • Symbole chropowatości powierzchni oraz tolerancji kształtu i położenia zostały zaktualizowane do najnowszych standardów.
 • Jest dostępnych wiele nowych symboli graficznych i będzie można je wstawiać w różnych typach opisów rysunku.
 • W stylach numerów pozycji można używać niestandardowych kształtów numerów pozycji.
 • Nowa opcja Jednosegmentowa linia odniesienia umożliwia tworzenie opisów rysunku przy użyciu pojedynczego segmentu linii odniesienia.
 • Opisy rysunku można wyrównać pionowo, poziomo lub do krawędzi.
 • Utwórz szkic rzutu na modelu z uwzględnieniem elementów konstrukcyjnych i wybrać te elementy konstrukcyjne za pomocą polecenia Rzutuj geometrię.
 • Dzięki szybkiemu dostępowi do kolekcji symboli szkicu udostępnij ją za pomocą nowej zewnętrznej biblioteki symboli szkicu. Ta biblioteka jest plikiem rysunku programu Inventor, który domyślnie znajduje się w podfolderze danych projektowych projektu. Ten nowy element udostępnia następujące funkcje:
  •  Wyszukiwanie i filtrowanie w oknie dialogowym Biblioteka symboli szkicu.
  • Podgląd szkicu w panelu podglądu w oknie dialogowym przed wstawieniem szkicu.
  • Podczas umieszczania symboli szkicu stan rozszerzenia przeglądarki pozostaje w trakcie sesji.
  • Bibliotekę symboli szkiców można utworzyć w formatach IDW i DWG; umożliwia to wstawianie symboli zawartych w pliku biblioteki z dowolnego formatu.
  • Zapisz symbole szkicu w niestandardowej bibliotece.

Ulepszone okno startowe i możliwości szkoleniowe

 • Dzięki nowemu połączonemu środowisku startowemu i szkoleniowemu można szybciej i łatwiej korzystać z programu Inventor i uczyć się jego obsługi.
 • Panele w oknie Narzędzia główne programu Inventor można przesuwać, można też zmieniać ich rozmiar.
 • W oknie Narzędzia główne zapewniono lepszy dostęp do typowych zadań związanych z plikami.
 • Pliki można usuwać z listy ostatnio używanych dokumentów.
 • Stan programu Vault jest wyświetlany na liście ostatnio używanych dokumentów.
 • Można tworzyć niestandardowe skróty, aby zapewnić szybki dostęp do najczęściej używanych plików i lokalizacji.
 • Zawartość pomocy została zmodyfikowana w celu zapewnienia lepszych wyników wyszukiwania.
 • Zawartość tematów połączono, aby zmniejszyć liczbę potrzebnych kliknięć.

Udoskonalenia w zakresie grafiki/wizualizacji/programu Studio

Oto niektóre z najważniejszych możliwości:

 • WSZYSTKIE style oświetlenia w programie Inventor Studio są obecnie skojarzone z oświetleniem IBL. Styl oświetlenia może mieć zerowe światła lokalne, ale musi mieć jedno oświetlenie IBL.
 • Style oświetlenia oparte na obrazie (IBL, Image Based Lighting) zapewniają lepsze źródła oświetlenia w programie Inventor Studio dzięki wzbogaconej kolekcji oświetlenia IBL.
 • Po przejściu do środowiska Studio wszystkie starsze światła lokalne są teraz domyślnie wyłączone. Zaleca się korzystać z oświetlenia IBL w celu uzyskania lepszych wyników renderowania. W razie potrzeby określone światła lokalne można włączyć ręcznie.
 • Wszystkie nowo utworzone style oświetlenia są automatycznie skojarzone z domyślnym oświetleniem IBL. W razie potrzeby skojarzone oświetlenie IBL można zmienić na inne oświetlenie IBL.
 • Ulepszony efekt wizualny w przypadku cieniowanego stylu wizualnego jest bardziej spójny z realistycznym stylem wizualnym.
 • Moduł renderujący w programie Inventor Studio został zmieniony na RapidRT z zaawansowanymi konfiguracjami umożliwiającymi uzyskanie renderingów lepszej jakości.
 • Ustawienia renderowania, ilustracji w programie Studio zostały przeniesione na kartę Widok panel Wygląd menu rozwijane Style wizualne. Nowe i udoskonalone polecenie Ilustracja techniczna tworzy realistyczne ilustracje widoczne w oknie graficznym.

Udoskonalenia procesu roboczego
Poniżej wymieniono niektóre z wielu ulepszeń:
Ogólne
Można użyć klawisza Escape (Esc), aby anulować operację w procesach wyboru.

 • W oknach dialogowych wprowadzono wiele ulepszeń w zakresie produktywności.
 • Dodano wszystkie style okien sąsiadujących do paska zadań.
 • Przeglądarkę programu Inventor można zadokować do krawędzi okna dowolnej aplikacji.
 • W menu Widoczność obiektów jest teraz dostępne ukrywanie wszystkich wymiarów szkicu.
 • Importowanie/eksportowanie konfiguracji zewnętrznych reguł iLogic (niedostępne w programie Inventor LT).

Części konstrukcji blachowych
Do konstrukcji blachowych dodano obsługę wielobryłowości.

 • W przypadku wielu poleceń dodano obsługę zerowego promienia gięcia.
 • Podczas przekształcania części w część konstrukcji blachowej wykrywana jest grubość materiału.
 • W narzędziu do otworów jest wyświetlana liczba wybranych środków.

Wygląd części oraz nadpisania brył, elementów lub kolorów powierzchni można wprowadzać z części pochodnej do nowej
Dodano nową opcję Użyj nadpisania koloru z komponentu źródłowego do okien dialogowych Zespół pochodny (niedostępne w programie Inventor LT), Część pochodna, Utwórz część i Utwórz komponent. Wybranie tej opcji powoduje wstawienie wyglądu części oraz nadpisania bryły, elementu lub koloru powierzchni z części pochodnej do nowej.


Udoskonalenia ustawień opcji Przewody rurowe (niedostępne w programie Inventor LT)
Teraz istnieje możliwość dostosowania nazw plików elementów złącznych i wypełnienia numerami części listy części w środowisku rysunku. Poprzednio można było tylko zmienić nazwę elementów przewodu, a teraz można też uaktualnić elementy złączne.
Części

 • Polecenie pochylenia ściany zawiera nowe, zaawansowane opcje, które pozwalają unieruchomić lub przesunąć linię podziału.
 • Do poleceń powierzchni napawanych dodano polecenie Powierzchnia prostokreślna.
 • Polecenia Odbij i Szyk obsługują wybór wielu korpusów bryłowych.
 • Poprzednio tworzenie nieliniowych szyków korpusu bryłowego w pliku części wielobryłowej nie było możliwe. Można teraz tworzyć nieliniowe szyki w przypadku korpusów bryłowych.
 • Szkic można przeciągnąć powyżej elementu macierzystego w przeglądarce, aby go udostępnić.
 • Polecenie Zmierz umożliwia teraz zmierzenie kąta do punktu środkowego dowolnego segmentu. Opcja ta jest dostępna przy zatrzymaniu wskaźnika myszy na punkcie środkowym segmentu, aż zostanie wyświetlona żółta kropka.

Szkic

 • Można zidentyfikować płaszczyznę konstrukcyjną lub powierzchnię, na której został utworzony szkic.
 • Wybrane ustawienie wyświetlania Pokaż wszystko lub Ukryj wszystkie wiązania pozostaje aktywne podczas szkicowania i w trakcie sesji edycji.
 • Teraz można tworzyć wymiary styczne między geometrią łuku lub kołową w szkicu 2D.
 • W grupie Właściwości arkusza w oknie dialogowym Formatowanie tekstu dodano właściwość Początkowa skala widoku pierwszego rzutu rysunku umieszczonego na arkuszu.
 • Opcja Wymiary szkicu została dodana do listy Widoczność obiektu. Za pomocą tej opcji można wyświetlić szkice 2D lub 3D i ukryć wszystkie powiązane wymiary szkicu.
 • Udostępnienie szkicu jest widoczne po przeciągnięciu nad element w przeglądarce.
 • Dodano nowe punkty przyciągania do menu kontekstowego: Punkt końcowy, Pozorne przecięcie, Kwadrant i Symetria z 2 punktów.
 • Istnieje teraz możliwość zmodyfikowania procesu rozpoczynania szkicu oraz wyboru widoku lub szkicu przed rozpoczęciem szkicowania.

Zespół (niedostępny w programie Inventor LT)

 • W oknie Analiza naprężeń jest wyświetlane nowe ostrzeżenie, dotyczące obliczania współczynnika bezpieczeństwa.
 • Dodano opcję Płaszczyzna symetrii do polecenia Szyk zespołu. Wybierz opcję Płaszczyzna symetrii, aby utworzyć wzór rozmieszczony po obu stronach oryginalnego komponentu.
 • W przypadku wyróżnionych komponentów w zespole dostępna jest funkcja Zamień wszystko.
 • Można wybrać wiele niepoprawnych wiązań w programie Doktor projektu w celu ich usunięcia.

Rysunki

 • Można rozpocząć rysunek z poziomu dowolnego otwartego modelu oraz automatycznie zastosować kamerę i reprezentacje bieżącego modelu w rzucie bazowym.
 • Narzędzia obszaru rysunku w poleceniu Rzut bazowy upraszczają tworzenie rzutu bazowego i rzutów.
 • Przykładowo, można użyć narzędzia ViewCube, aby określić orientację modelu, ustawić skalę rzutu za pomocą przeciągnięcia narożnika rzutu lub dostosować rzuty podczas tworzenia rzutu bazowego.

Prezentacje (niedostępne w programie Inventor LT)

 • Polecenie Rozsunięcie zostało przeprojektowane, aby umożliwiać używanie narzędzi do manipulacji bezpośredniej.
 • Tworzenie i edycja torów montażu są łatwiejsze.
 • Wybór komponentu został uproszczony.
 • Do wstążki dodano polecenie Autorozbicie i ulepszono je.

 

 

Wersja 2016 obfituje w szereg nowych funkcji i możliwości. Zapraszamy na obejrzenie prezentacji przedstawiających nowe możliwość w aplikacji Autodesk Inventor 2016.

 

 Część1 

Część2 

 

 Część3

 

Część4  

  

 

 

 
Źródło:http://autodesk-inventor-pl.typepad.com/, autodesk.pl

 

Mobilna wersja serwisu