Autodesk Platinum Partner
icon
Mechanika
2013-04-13 15:56

Autodesk Moldflow 2016

Autodesk Moldflow Insight 2016 (AMI)

 

W stosunku do wersji „doradczej”, jaką jest ASMA, flagowy produkt o nazwie Autodesk Moldflow Insight stanowi znacznie silniejsze narzędzie analityczno-optymalizacyjne. Zgodnie z nazwą, AMI umożliwia szczegółowy wgląd (Insight) zarówno w stosowany w obliczeniach model MES, we wszystkie możliwe parametry solwerów, jak i w rezultaty obliczeń. Dzięki temu system AMI stosowany może być przez analityków w ośrodkach naukowych i centrach R&D, a w przemysłowych, interdyscyplinarnych zespołach konstrukcyjno-technologicznych wystarcza na ogół pojedyncze jego stanowisko, którego użytkownik ma pełne możliwości współpracy z większą liczbą użytkowników systemu AMA.

 

Import modeli analizowanych części z systemów CAD odbywa się w AMI identycznie jak w AMA, przy czym dodatkowo obsługiwane są złożenia (assemblies), co jest przydatne dla symulacji procesu otrysku i wtrysku sekwencyjnego, oraz analizy chłodzenia kompletnej formy. Więcej informacji na temat wymiany danych z systemami CAD znaleźć można tutaj.

 

Wspomniane powyżej zaawansowane technologie wytwarzania to tylko dwie spośród wielu technologii, jakie – poza tradycyjnym wtryskiem tworzyw termoplastycznych – obsługuje system AMI (ich lista znajduje się w niniejszej Tabeli). Fakt ten stanowi jedną z najważniejszych różnic w stosunku do systemu AMA, i pociąga za sobą kolejną: baza danych materiałowych systemu AMI zawiera również tworzywa termoutwardzalne (żywice, mieszanki gumowe, silikony itp.). W kontekście Bazy Danych Moldflow należy również wspomnieć, że w wersji AMI – poza tworzywami – zawiera ona również wtryskarki, a w jej wyższych pakietach również chłodziwa i materiały form wtryskowych.

 

Kolejną, zasadniczą różnicą względem AMA jest całkowita kontrola użytkownika nad siatką MES, tworzoną na zaimportowanej geometrii detalu na potrzeby analiz. System obsługuje trzy rodzaje siatki: 3D i Dual Domain (podobnie jak AMA), ale również Midplane. Ten ostatni rodzaj modelowania w Metodzie Elementów Skończonych jest z jednej strony „dziedzictwem” z najstarszych wersji systemu Moldflow, ale z drugiej – wciąż pozostaje optymalnym dla niektórych typów analiz (jak np. analiza strukturalna Stress). Należy przy tym pamiętać, że wspomniana całkowita kontrola użytkownika nad jakością generowanej siatki implikuje jednocześnie jego wielką odpowiedzialność za jakość wyników analiz – zgodnie z popularnym anglosaskim powiedzeniem "MIMO" (Mess In, Mess Out). W stosunku do automatycznie pod tym względem działającego systemu AMA, stawia to analitykowi znacznie większe wymagania w obsłudze programu.

 

Podobnie jak AMA, system Autodesk Moldflow Insight oferowany jest do wyboru w 3 pakietach o różnej funkcjonalności, zastosowaniu i cenie:

 

 • AMI Standard
 • AMI Premium
 • AMI Ultimate

 

Pod względem zakresu obsługiwanych zagadnień symulacyjno - optymalizacyjnych dla termoplastów, najbardziej podstawowy pakiet AMI Standard odpowiada w przybliżeniu najwyższemu pakietowi AMA Ultimate - oferując pełny zakres symulacji procesu wtrysku (chłodzenie, wypełnianie, docisk i odkształcenia). Góruje oczywiście nad swoim odpowiednikiem z linii "Advisers" - np. obsługuje również technologie otrysku wkładek (zaprasek) i wtrysku sekwencyjnego dwu-komponentowego dla termoplastów, oraz wtryskowego formowania reaktywnego tworzyw termo-utwardzalnych. Oczywiście takich przewag - czysto funkcjonalnych - nad najwyższym pakietem systemu AMA jest znacznie więcej. Pamiętać też należy, iż – należąc do linii produktowej "Insight" – pakiet AMA Standard oferuje wszystkie korzyści, o których wspomniano na wstępie.

 

Pośrednim pod względem możliwości i ceny jest pakiet AMI Premium. Posiada on pełną funkcjonalność pakietu Standard, a ponadto wspiera:

 • symulację odkształcenia rdzenia (stempla) dla technologii tradycyjnego wtrysku polimerów
 • symulację bardzo wielu specjalnych technologii przetwórstwa wtryskowego, jak chłodzenie konformalne czy Variotherm (dzięki dyskretyzacji kompletnej formy w 3D przy zastosowaniu analizy chłodzenia Cool(FEM))
 • dwie dodatkowe, zaawansowane technologie przetwórstwa:  Microchip Encapsulation oraz Underfill Encapsulation
 • wymianę danych z zewnętrznymi systemami CAE (Autodesk Simulation, Abaqus, ANSYS, LS-DYNA, MSC/Nastran).


Wreszcie, najwyżej pozycjonowanym wśród wszystkich pakietów systemu jest pakiet AMI Ultimate. Oferuje on wszystko to,  co wspomniany wyżej AMI Premium, oraz obsługę kilku dodatkowych, wysoce specjalizowanych technologii przetwórstwa:

 • termoplastów: wtrysk wspomagany gazem, wtrysk z doprasowaniem, wtrysk ze spienianiem MuCell, itd...
 • termosetów: RTM, RIM, SRIM, itd...

 

Wszystkie pakiety systemu Autodesk Moldflow Insight w aktualnej wersji 2016 licencjonowane są w ten sposób, że użytkownik musi dysponować oddzielną licencją na środowisko modelowania, pre- i post – processingu z interfejsem GUI (moduł o nazwie Synergy), oraz drugą licencją na wybrany pakiet solwerów. Umożliwia to bardzo elastyczne i wydajne współużytkowanie licencji w ramach interdyscyplinarnej grupy roboczej, jak również możliwość przetwarzania rozproszonego (przygotowane w Synergy zadania obliczeniowe mogą zostać wykonane lokalnie, albo też wysłane do kolejki serwera obliczeniowego- gdy takich serwerów jest kilka, uzyskać można znaczny wzrost wydajności przy wykonywaniu serii analiz). Warto też dodać, że system licencjonowania AMI (poza podstawowym pakietem Standard) pozwala na równoczesne obliczenia 3 analiz (solwerów danego typu) - co w olbrzymi i korzystny dla Użytkownika sposób przekłada się na 3-krotnie wyższy stosunek wartości do ceny!

 

Podsumowując, wszystkie pakiety systemu Autodesk Moldflow Insight dostarczają najwyższej klasy, zaawansowanych narzędzi analitycznych zarówno do użytku naukowo-badawczego,  jak i dla zastosowań przemysłowych. Najważniejsze cechy, które odróżniają serię Insight od pakietów klasy Adviser, to:

 • Totalna kontrola nad modelem MES
 • Możliwość precyzyjnego kształtowania zagadnień obliczeniowych (bogactwo zaawansowanych parametrów procesu technologicznego, wybór solwera i jego własności, parametry zbieżności i tolerancji dla rozwiązania, elastyczność w wykorzystaniu wielowątkowości obliczeń na wielordzeniowym CPU i wieloprocesorowej stacji roboczej, itd.)
 • Ogromna różnorodność rezultatów oraz elastyczność w sposobie ich prezentacji i interpretacji

 

Dla wszystkich typów modeli i sekwencji analiz, system AMI (poza najniższym pakietem - AMI Standard) udostępnia narzędzie DoE (Design of Experiment), będące kwintesencją typowego „workflow” iteracji optymalizacyjnych. Wyręcza ono użytkownika w przygotowaniu i jak najwydajniejszym przeprowadzeniu całej serii kompletnych sekwencji analiz, umożliwiających wyznaczenie wpływu wybranych parametrów na wybrane kryteria jakościowe procesu i produktu.

 

>

 

 

W niniejszej Tabeli znaleźć można dokładne porównanie możliwości poszczególnych pakietów systemu AMI między sobą, a także w odniesieniu do pakietów inżynierskiego systemu Autodesk Moldflow Adviser.


 

Mobilna wersja serwisu