PROCAD « Inwestorzy « Informacje finansowe
icon
Inwestorzy
2015-04-01 14:42

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe

ROK 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 893
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 288
Zysk (strata) brutto 1 961
Zysk (strata) netto 1 562
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom
podmiotu dominującego
1 381
Całkowity dochód (strata) ogółem 1 546
Całkowity dochód (strata) ogółem
przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
1 365
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 909
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -760
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 003
Przepływy pieniężne netto - razem 1 146
Aktywa razem 26 119
Zobowiązania długoterminowe 648
Zobowiązania krótkoterminowe 8 606
Kapitał własny 16 865
Kapitał własny podmiotu dominującego 15 626
Kapitał zakładowy 902
Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) 9 019
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,15
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,73
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,07

 

ROK 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 46 635
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 411
Zysk (strata) brutto 1 661
Zysk (strata) netto przypadająca
akcjonariuszom Jednostki Dominującej
1 172
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 529
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 398
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -946
Przepływy pieniężne netto - razem 981
Aktywa razem 23 131
Zobowiązania długoterminowe 549
Zobowiązania krótkoterminowe 6 716
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
Jednostki Dominującej
14 809
Kapitał zakładowy 902
Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) 9 019
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,13
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,64
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,64
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,07

 

ROK 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 687
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 508
Zysk (strata) brutto 619
Zysk (strata) netto przypadająca
akcjonariuszom Jednostki Dominującej
428
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 940
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -319
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -300
Przepływy pieniężne netto - razem 321
Aktywa razem 20 990
Zobowiązania długoterminowe 243
Zobowiązania krótkoterminowe 5 651
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
Jednostki Dominującej
14 177
Kapitał zakładowy 902
Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) 9 019
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  1,57
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,00

 

ROK 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 45 875
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 770
Zysk (strata) brutto 1 154
Zysk (strata) netto przypadająca
akcjonariuszom Jednostki Dominującej
651
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -243
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 304
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -883
Przepływy pieniężne netto - razem 178
Aktywa razem 21 688
Zobowiązania długoterminowe 180
Zobowiązania krótkoterminowe 5 907
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
Jednostki Dominującej
13 847
Kapitał zakładowy 902
Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) 9 019
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,54
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  1,54
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,00

 

ROK 2010

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 933
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 248
Zysk (strata) brutto 689
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom
Jednostki Dominującej
622
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -765
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 142
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 211
Przepływy pieniężne netto - razem 166
Aktywa razem 24 004
Zobowiązania długoterminowe 300
Zobowiązania krótkoterminowe 8 357
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki
Dominującej
13 981
Kapitał zakładowy 902
Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) 9 019
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) przypadający
akcjonariuszom Jednostki Dominującej
0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,55
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  1,55
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,08

 

ROK 2009

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 007
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -18
Zysk (strata) brutto 439
Zysk (strata) netto 293
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 878
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -533
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 727
Przepływy pieniężne netto - razem -1 382
Aktywa razem 20 317
Zobowiązania długoterminowe 356
Zobowiązania krótkoterminowe 4 904
Kapitał własny 14 957
Kapitał zakładowy 902
Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) 9 019
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,66
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,66
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,04

 

ROK 2008

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 37 982
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 647
Zysk (strata) brutto 1 224
Zysk (strata) netto 973
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 894
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 139
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 25
Przepływy pieniężne netto - razem -2 220
Aktywa razem 21 317
Zobowiązania długoterminowe 168
Zobowiązania krótkoterminowe 4 118
Kapitał własny 17 031
Kapitał zakładowy 902
Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) 9 019
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)  
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,00

 

ROK 2007

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 269
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 080
Zysk (strata) brutto 1 177
Zysk (strata) netto 935
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 030
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 697
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 650
Przepływy pieniężne netto - razem 4 923
Aktywa razem 21 744
Zobowiązania długoterminowe 68
Zobowiązania krótkoterminowe 5 618
Kapitał własny 16 058
Kapitał zakładowy 902
Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) 8 449
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)  
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,00

 

ROK 2006

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 519
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 310
Zysk (strata) brutto 1 272
Zysk (strata) netto 1 025
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 683
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -591
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31
Przepływy pieniężne netto - razem 123
Aktywa razem 6 453
Zobowiązania długoterminowe 118
Zobowiązania krótkoterminowe 4 672
Kapitał własny 1 570
Kapitał zakładowy 502
Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) 501,9
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,00

 

ROK 2005

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 679
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 558
Zysk (strata) brutto 534
Zysk (strata) netto 433
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 92
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -181
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -308
Przepływy pieniężne netto - razem -397
Aktywa razem 3 649
Zobowiązania długoterminowe 59
Zobowiązania krótkoterminowe 3 033
Kapitał własny 549
Kapitał zakładowy 101
Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk)  
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)  
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)  


 

Mobilna wersja serwisu