PROCAD « Inwestorzy « Ład korporacyjny
icon
Inwestorzy
2011-03-22 07:30

Ład korporacyjny

Zarząd PROCAD SA oświadcza, że w 2012 były stosowane w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, oprócz poniżej opisanych wyjątków.

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych
1. umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej.
Spółka nie stosowała tej rekomendacji z uwagi na koszty oraz ryzyko naruszenia przepisów prawa o równym dostępnie do informacji. Zarząd rozważa stosowanie tej zasady w przyszłości.

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych
2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.
Spółka nie stosowała tej rekomendacji z uwagi na zbyt duże koszty związane z wdrożeniem dwujęzycznego systemu informacyjnego dla inwestorów. Zarząd rozważa stosowanie tej zasady w przyszłości.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy
10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
Spółka nie stosowała tej rekomendacji z uwagi na koszty oraz ryzyko naruszenia przepisów prawa o równym dostępnie do informacji. Zarząd rozważa stosowanie tej zasady w przyszłości.
 

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent jest publicznie dostępny na stronach internetowych Giełdy Papierów Wartościowych.
 

 

 

 

 

 

 

Mobilna wersja serwisu